Ajan adverbit

Ajan adverbit kertovat meille milloin toiminta on tapahtunut, mutta myös kuinka pitkään ja kuinka usein. Ajan adverbit ovat muuttumattomia. Ne ovat erittäin yleisiä englannissa. Ajan adverbeillä on sama paikka lauseessa, riippuen kuitenkin siitä, mitä ajan adverbi meille kertoo.

Adverbit, jotka kertovat meille milloin

Adverbit, jotka kertovat meille milloin, on yleensä sijoitettuna lauseen loppuun.

Esimerkkejä
 • Goldilocks went to the Bears' house yesterday.
 • I'm going to tidy my room tomorrow.
 • I saw Sally today.
 • I will call you later.
 • I have to leave now.
 • I saw that movie last year.

Adverbi, joka on sijoitettuna lauseen loppuun, on luonteeltaan neutraali, mutta nämä adverbit voidaan myös sijoittaa eri paikkaan, jolloin niillä on erilainen painotus. Adverbi, joka vastaa kysymykseen milloin, voi olla myös sijoitettuna lauseen alkuun, jolloin se painottaa aikaa. Virallisessa tekstissä, jotkut voidaan myös sijoittaa ennen pääverbiä, kun taas osaa adverbeistä ei voida käyttää näin.

Esimerkkejä
 • Later Goldilocks ate some porridge. (ajan painotus kasvaa)
 • Goldilocks later ate some porridge. (formaalimpi esitystapa, kuten poliisiraportissa)
 • Goldilocks ate some porridge later. (neutraali esitystapa ilman painotusta)

Adverbit, jotka kertovat meille kuinka pitkään

Adverbit, jotka kertovat meille kuinka pitkään, ovat yleensä lauseen lopussa.

Esimerkkejä
 • She stayed in the Bears' house all day.
 • My mother lived in France for a year.
 • I have been going to this school since 1996.

Nämä adverbilauseet, jotka kertovat meille kuinka pitkään, for -sanaa seuraa ajan kestoa kuvaava ilmaus, kun taas since -sanaa seuraa tarkka aikamääre.

Esimerkkejä
 • I stayed in Switzerland for three days.
 • I am going on vacation for a week.
 • I have been riding horses for several years.
 • The French monarchy lasted for several centuries.
 • I have not seen you since Monday.
 • Jim has been working here since 1997.
 • There has not been a more exciting discovery since last century.

Adverbit, jotka kertovat meille kuinka usein

Adverbit, jotka kertovat meille kuinka usein jokin tapahtuu, ilmaisevat toiminnan yleisyyttä. Ne ovat yleensä ennen pääverbiä mutta apuverbien jälkeen (kuten be, have, may, & must). Ainoa poikkeus on kun pääverbi on "to be", jolloin adverbi menee pääverbin jälkeen.

Esimerkkejä
 • I often eat vegetarian food.
 • He never drinks milk.
 • You must always fasten your seat belt.
 • I am seldom late.
 • He rarely lies.

Monet adverbit, jotka ilmaisevat yleisyyttä, voidaan sijoittaa joko lauseen alkuun tai loppuun, joitakin lukuun ottamatta. Kun ne sijoitetaan näille vaihteleville paikoille, adverbin merkitys muuttuu.

Adverbit, joita voidaan käyttää kahdessa paikassa Adverbin merkitys kasvaa Adverbin merkitys heikompi
frequently I visit France frequently. I frequently visit France.
generally Generally, I don't like spicy foods. I generally don't like spicy foods.
normally I listen to classical music normally. I normally listen to classical music.
occasionally I go to the opera occasionally. I occasionally go to the opera.
often Often, I jog in the morning. I often jog in the morning.
regularly I come to this museum regularly. I regularly come to this museum.
sometimes I get up very early sometimes. I sometimes get up very early.
usually I enjoy being with children usually. I usually enjoy being with children.

Jotkut adverbit, jotka kertovat kuinka usein jotain tapahtuu, ilmoittavat tarkan lukumäärän kuinka monta kertaa jokin tapahtuu tai on tapahtunut. Nämä adverbit ovat yleensä lauseen lopussa.

Esimerkkejä
 • This magazine is published monthly.
 • He visits his mother once a week.
 • I work five days a week.
 • I saw the movie seven times.

Yet

Yet -sanaa käytetään usein kysymyksissä ja kielteisissä lauseissa viittaamaan että jotakin ei ole vielä tapahtunut, mutta oletetaan tapahtuvan. Se sijoitetaan lauseen loppuun tai sanan not jälkeen.

Esimerkkejä
 • Have you finished your work yet? (= pyydetään informaatiota)
 • No, not yet. (= kielteinen vastaus)
 • They haven't met him yet. (= negatiivinen toteamus)
 • Haven't you finished yet? (= ilmaistaan yllätystä)

Still

Still ilmaisee jatkuvuutta. Myönteisissä lauseissa se sijoitetaan ennen pääverbiä ja apuverbien jälkeen be, have, might, will. Jos pääverbi on to be, sijoita still sen jälkeen, mieluummin kuin ennen. Kysymyslauseissa, still tulee ennen pääverbiä.

Esimerkkejä
 • She is still waiting for you.
 • Jim might still want some.
 • Do you still work for the BBC?
 • Are you still here?
 • I am still hungry.

Ajan adverbien järjestys

Jos sinun pitää käyttää useampaa ajan adverbiä samassa lauseessa, käytä tätä järjestystä:

1: kuinka pitkään 2: kuinka usein 3: milloin

Esimerkkejä
 • 1 + 2 : I work (1) for five hours (2) every day
 • 2 + 3 : The magazine was published (2) weekly (3) last year.
 • 1 + 3 : I was abroad (1) for two months (3) last year.
 • 1 + 2 + 3 : She worked in a hospital (1) for two days (2) every week (3) last year.