Pronominit

Pronominit korvaavat substantiiveja. Erilaisia pronomineja tarvitaan, riippuen siitä, mikä substantiivi korvataan, ja mikä funktio kyseisellä substantiivilla on lauseessa. Englannin kielessä pronominit saavat korvaavansa substantiivin sukupuolen vain kolmannen persoonan yksikössä. Toisen persoonan monikolliset pronominit ovat identtisiä toisen persoonan yksiköllisten pronominien kanssa, paitsi refleksiivipronominit.

  Subjektipronomini Objektipronomini Possessiiviadjektiivi (määritteet) Possessiivipronomini Refleksiivi - tai intensiivipronomini
1. persoonan yksiköllinen I me my mine myself
2. persoonan yksiköllinen you you your yours yourself
3. persoonan yksiköllinen, maskuliini he him his his himself
3. persoonan yksiköllinen, femiini she her her hers herself
3. persoonan yksiköllinen, neutraali it it its   itself
1. persoonan pluraali we us our ours ourselves
2. persoonan pluraali you you your yours yourselves
3. persoonan pluraali they them their theirs themselves

Subjektipronomini

Subjektipronominit korvaavat substantiiveja, jotka ovat lauseen subjekteja. Kolmannessa persoonassa käytetään usein subjektipronominia, jotta voidaan välttyä toistamasta subjektin nimeä.

Esimerkkejä
 • I am 16.
 • You seem lost.
 • Jim is angry, and he wants Sally to apologize.
 • This table is old. It needs to be repainted.
 • We aren't coming.
 • They don't like pancakes.

Objektipronominit

Objektipronomineja käytetään korvaamaan substantiiveja, jotka ovat lauseen suoria tai epäsuoria objekteja.

Esimerkkejä
 • Give the book to me.
 • The teacher wants to talk to you.
 • Jake is hurt because Bill hit him.
 • Rachid recieved a letter from her last week.
 • Mark can't find it.
 • Don't be angry with us.
 • Tell them to hurry up!

Possessiiviadjektiivit (määritteet)

Possessiiviadjektiivit eivät ole pronomineja vaan määritteitä. On kuitenkin hyödyllistä opetella ne samaan aikaan kuin pronominit, koska ne ovat rakenteeltaan samanlaisia kuin possessiivipronominit. Possessiiviadjektiivit toimivat kuin adjektiivit, joten ne ovat sen substantiivin edessä, jota ne muokkaavat. Ne eivät korvaa substantiivia, kuten pronominit tekevät.

Esimerkkejä
 • Did mother find my shoes?
 • Mrs. Baker wants to see your homework.
 • Can Jake bring over his baseball cards?
 • Samantha will fix her bike tomorrow.
 • The cat broke its leg.
 • This is our house.
 • Where is their school?

Possessiivipronominit

Possessiivipronominit korvaavat possessiivisubstantiivit olemalla joko lauseen subjekti tai objekti. Koska korvattava substantiivi ei esiinny lauseessa, sen täytyy olla ymmärrättevissä kontekstista.

Esimerkkejä
 • This bag is mine.
 • Yours is not blue.
 • That bag looks like his.
 • These shoes are not hers.
 • That car is ours.
 • Theirs is parked in the garage.

Refleksiivi- & intensiivipronominit

Refleksiivi- ja intensiivipronominit ovat samoja sanoja mutta niillä on eri funktioita lauseessa.

Refleksiivipronominit viittaavat lauseen subjektiin, koska toiminnan subjekti on myös suora tai epäsuora objekti. Vain tietyt verbit voivat olla refleksiivisiä. Refleksiivipronominia ei voida poistaa lauseesta, koska lause ei olisi enää kieliopillisesti oikein.

Esimerkkejä
 • I told myself to calm down.
 • You cut yourself on this nail?
 • He hurt himself on the stairs.
 • She found herself in a dangerous part of town.
 • The cat threw itself under my car!
 • We blame ourselves for the fire.
 • The children can take care of themselves.

Intensiivipronominit painottavat lauseen subjektia. Ne eivät ole tekemisen kohde. Intensiivipronomini voidaan aina poistaa lauseesta, ilman että lauseen tarkoitus muuttuu merkittävästi, vaikkakin tällöin subjektin painotus poistuu. Intensiivipronominit voidaan sijoittaa heti lauseen subjektin jälkeen tai lauseen loppuun.

Esimerkkejä
 • I made these cookies myself.
 • You yourself asked Jake to come.
 • The Pope himself pardoned Mr. Brown.
 • My teacher didn't know the answer herself.
 • The test itself wasn't scary, but my teacher certainly is.
 • We would like to finish the renovation before Christmas ourselves.
 • They themselves told me the lost shoe wasn't a problem.