Yleispreesens

Yleispreesens on yksi useista englannin preesensmuodoista. Sitä käytetään kuvailemaan tapoja, muuttumattomia tilanteita, yleisiä totuuksia ja kiinteitä järjestelyitä. Yleispreesens on helppo muodostaa. Käytä vain verbin perusmuotoa: (I take, you take, we take, they take) ja kolmannen persoonan yksikkö ottaa kirjaimen -s lopussa. (he takes, she takes)

Yleispreesensiä käytetään:

 • Ilmaisemaan tapoja, yleisiä totuuksia, toistuvaa toimintaa tai muuttumattomia tilanteita, tunteita tai toiveita:
  I smoke (tapa); I work in London (muuttumaton tilanne); London is a large city (yleinen totuus)
 • Antamaan ohjeita tai suuntaa:
  You walk for two hundred meters, then you turn left.
 • Ilmaisemaan kiinteitä järjestelyitä, nykyisyydessä tai tulevaisuudessa :
  Your exam starts at 09.00.
 • Ilmaisemaan tulevaisuuden aikaa, joidenkin konjunktioiden jälkeen: after, when, before, as soon as, until:
  He'll give it to you when you come next Saturday.
Ole varovainen! Preesensiä ei käytetä ilmaisemaan toimintaa, joka tapahtuu nyt.

Esimerkkejä

 • Tavat
  He drinks tea at breakfast.
  She only eats fish.
  They watch television regularly.
 • Toistuva toiminta tai tapahtumat
  We catch the bus every morning.
  It rains every afternoon in the hot season.
  They drive to Monaco every summer.
 • Yleiset totuudet
  Water freezes at zero degrees.
  The Earth revolves around the Sun.
  Her mother is Peruvian.
 • Ohjeet ja suunnat
  Open the packet and pour the contents into hot water.
  You take the No.6 bus to Watney and then the No.10 to Bedford.
 • Kiinteät järjestelyt
  His mother arrives tomorrow.
  Our holiday starts on the 26th March
 • Tulevaisuuden tapahtumat
  She'll see you before she leaves.
  We'll give it to her when she arrives.

Preesensin muodostaminen: to think

Myönteinen Kysymyslause Kielteinen
I think Do I think? I do not think
You think Do you think? You do not think
He thinks Does he think? He does not think
She thinks Does she think? She does not think
It thinks Does it think? It does not think
We think Do we think? We do not think.
They think Do they think? They do not think.

Huomioita yksikön kolmannen persoonan preesensistä

 • 3. persoonan yksikössä verbi päättyy aina -s:
  he wants, she needs, he gives, she thinks.
 • Kielteiset ja kysymysmuodot päättyvät aina DOES (= apuverbi 'DO' 3. persoonan muoto) + verbin infinitiivi.
  He wants ice cream. Does he want strawberry? He does not want vanilla.
 • Verbit, jotka päättyvät -y : 3. persoona muuttaa -y päätteeseen -ies:
  fly --> flies, cry --> cries
  Poikkeus: jos on vokaali ennen -y:
  play --> plays, pray --> prays
 • Lisää -es verbeille, jotka päättyät:-ss, -x, -sh, -ch:
  he passes, she catches, he fixes, it pushes
Esimerkkejä
 • He goes to school every morning.
 • She understands English.
 • It mixes the sand and the water.
 • He tries very hard.
 • She enjoys playing the piano.