Gerundi

Gerundi näyttää täysin samalta kuin partisiipin preesens, mutta on hyödyllistä ymmärtää ero näiden kahden välillä. Gerundilla on aina sama funktio kuin substantiivilla (vaikka se näyttää verbiltä). Tällä sivulla kerrotaan gerundin käytöstä. Erillinen sivu käsittelee verbejä, jotka tulevat gerundin jälkeen.

Gerundi lauseen subjektina
Esimerkkejä
 • Eating people is wrong.
 • Hunting tigers is dangerous.
 • Flying makes me nervous.
 • Brushing your teeth is important.
 • Smoking causes lung cancer.
Gerundi täydentämässä verbiä 'to be'
Esimerkkejä
 • One of his duties is attending meetings.
 • The hardest thing about learning English is understanding the gerund.
 • One of life's pleasures is having breakfast in bed.
Gerundi prepositioiden jälkeen

Gerundia on käytettävä, kun preposition jälkeen tulee verbi. Tämä pätee myös joihinkin ilmauksiin, jotka päättyvät prepositioihin, esim. in spite of & there's no point in.

Esimerkkejä
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • She avoided him by walking on the opposite side of the road.
 • We arrived in Madrid after driving all night.
 • My father decided against postponing his trip to Hungary.
 • There's no point in waiting.
 • In spite of missing the train, we arrived on time.
Gerundi partikkeliverbien jälkeen

Partikkeliverbit muodostetaan verbi + prepositio tai adverbi.

Esimerkkejä
 • When will you give up smoking?
 • She always puts off going to the dentist.
 • He kept on asking for money.
 • Jim ended up buying a new TV after his old one broke.

On joitakin partikkeliverbejä, jotka sisältävät sanan "to" prepositiona, esim. to look forward to, to take to, to be accustomed to, to get around to, & to be used to. On tärkeää tunnistaa, että sana "to" toimii prepositiona näissä tapauksissa, koska sen jälkeen täytyy tulla gerundi. Se ei ole osa verbin infinitiivimuotoa. Voit varmistaa onko "to" prepositio tai osa infinitiiviä. Jos voit lisätä pronominin "it" sanan "to" jälkeen ja muodostaa järkevän lauseen, tällöin sana "to" on prepositio ja sitä täytyy seurata gerundi.

Esimerkkejä
 • I look forward to hearing from you soon.
 • I look forward to it.
 • I am used to waiting for buses.
 • I am used to it.
 • She didn't really take to studying English.
 • She didn't really take to it.
 • When will you get around to mowing the grass?
 • When will you get around to it?
Gerundi yhdyssanasubstantiiveissa

Kun yhdyssanasubstantiivi käyttää gerundia, on selvää, että sanan merkitys vastaa substantiivia, eikä jatkuvuutta ilmaisevaa verbiä. Esim. sana "swimming pool" se on allas uimista varten, se ei ole allas, joka ui.

Esimerkkejä
 • I am giving Sally a driving lesson.
 • They have a swimming pool in their back yard.
 • I bought some new running shoes.
Gerundi joidenkin ilmaisujen jälkeen

Gerundi on välttämätön seuraavien ilmaisujen jälkeen can't help, can't stand, to be worth, & it's no use.

Esimerkkejä
 • She couldn't help falling in love with him.
 • I can't stand being stuck in traffic jams.
 • It's no use trying to escape.
 • It might be worth phoning the station to check the time of the train.