Konditionaali

Konditionaalimuotoja käytetään spekuloimaan mitä voisi tapahtua, mitä olisi saattanut tapahtua ja mitä me toivomme, että tapahtuisi. Englannissa, useimmissa konditionaalilauseissa on sana if. Englannissa monia konditionaalimuotoja käytetään lauseissa, jotka sisältävät verbejä yhdessä menneessä aikamuodossa. Tästä kerrotaan lisää "the unreal past" koska me käytämme mennyttä aikamuotoa, mutta emme itse asiassa viittaa johonkin, mikä on tapahtunut menneisyydessä. Englannissa on viisi pääasiallista keinoa muodostaa konditionaalilause. Kaikissa tapauksissa, nämä lauseet koostuvat if lauseesta ja päälauseesta. Monissa kielteisissä konditionaalilauseissa, on vastaava lause, käyttäen "unless" sen sijaan että käytettäisiin "if".

Konditionaalilausetyyppi Käyttö If-lause verbin aikamuoto Päälause verbin aikamuoto
Nolla Yleiset totuudet Preeses Preesens
Tyyppi 1 Mahdollinen tila ja sen oletettu lopputulos Preesens Yksinkertainen futuuri
Tyyppi 2 Hypoteettinen tilanne ja sen oletettu lopputulos Imperfekti Preesens konditionaali tai kestopreesens konditionaali
Tyyppi 3 Epätosi mennyt tapahtuma ja sen oletettava tulos Pluskvamperfekti Perfekti konditionaali
Sekamuoto Epätosi mennyt tila ja sen oletettu tulos nykyisyydessä Perfekti Preesens konditionaali

Nollakonditionaali

Nollakonditionaalia käytetään, kun viitataan aikaan, joka on nyt tai aina ja tilanne on todellinen tai mahdollinen. Nollakonditionaalia käytetään usein viittaamaan yleisiin totuuksiin. Aikamuoto molemmissa osissa lausetta on preesens. Nollakonditionaalilauseissa, sanaa "if" voidaan yleensä käyttää korvaamaan sana "when", ilman että merkitys muuttuu.

If-lause Päälause
If + preesens preesens
If this thing happens that thing happens.
If you heat ice it melts.
If it rains the grass gets wet.

Lue lisää kuinka käyttää nollakonditionaalia.

Tyyppi 1 konditionaali

1. tyypin konditionaalia käytetään viittaamaan nykyisyyteen tai tulevaan missä tilanne on todellinen. 1 tyypin konditionaali viittaa mahdolliseen tilaan ja sen oletettavissa olevaan tulokseen. Näissä lauseissa, if-lause on preesensissä ja päälause yksinkertaisessa futuurissa (simple future).

If-lause Päälause
If + preesens yksinkertainen futuuri
If this thing happens that thing will happen.
If you don't hurry you will miss the train.
If it rains today you will get wet.

Lue lisää miten käyttää 1. tyypin konditionaalia.

Tyyppi 2 konditionaali

2. tyypin konditionaalia käytetään viittaamaan aikaan, joka on nyt tai milloin tahansa tai tilanteessa, joka on epätodellinen. Nämä lauseet eivät perustu faktoihin. 2. tyypin konditionaalia käytetään viittaamaan hypoteettiseen tilanteeseen ja sen oletettavissa olevaan tulokseen. 2. tyypin konditionaalilauseissa, if-lause on imperfektissä ja päälause preesens konditionaalissa.

If-lause Päälause
If + imperfekti preesens konditionaali tai preesens kestokonditionaali
If this thing happened that thing would happen. (mutta en ole varma että tämä asia tapahtuu) TAI
that thing would be happening.
If you went to bed earlier you would not be so tired.
If it rained you would get wet.
If I spoke Italian I would be working in Italy.

Lue lisää miten käyttää 2. tyypin konditionaalia preesens konditionaalin kanssa ja miten käyttää preesens kestokonditionaalia 2. tyypin konditionaalilauseissa.

Tyyppi 3 konditionaali

3. tyypin konditionaalia käytetään viittaamaan aikaan, joka on menneisyydessä, ja tilanteessa, joka on todellisuuden vastakohtainen. Ne perustuvat faktoille, jotka ovat vastakohtaisia sille, mitä ilmaistaan. 3. tyypin konditionaalia käytetään viittaamaan epätoteen menneisyyden tilaan ja sen oletettuun menneisyyden tulokseen. 3. tyypin konditionaalissa, if-lause käyttää pluskvamperfektiä ja päälause käyttää konditionaaliperfektiä.

If-lause Päälause
If + pluskvamperfekti konditionaaliperfekti tai kesto konditionaaliperfekti
If this thing had happened that thing would have happened. (mutta kumpikaan niistä asioista ei todellisuudessa tapahtunut) TAI
that thing would have been happening.
If you had studied harder you would have passed the exam.
If it had rained you would have gotten wet.
If I had accepted that promotion I would have been working in Milan.

Lue lisää miten käyttää 3.tyypin konditionaalia perfektikonditionaalin kanssa, ja miten käyttää perfekti kestokonditionaalia 3.tyypin konditionaalilauseessa.

Sekamuotoinen konditionaali

Sekamuotoinen konditionaali viittaa aikaan, joka on menneisyydessä, ja tilanteeseen, joka jatkuu nykyisyydessä. Se perustuu faktoihin, jotka ovat vastakkaisia, kuin mitä se ilmaisee. Sekamuotoinen konditionaali viittaa epätoteen menneeseen tilaan ja sen oletettuun tulokseen nykyisyydessä. Sekamuotoisessa konditionaalilauseessa if-lause käyttää pluskvamperfektiä ja päälause käyttää preesens konditionaalia.

If-lause Päälause
If + perfekti tai pluskvamperfekti preesens konditionaali tai perfekti konditionaali
If this thing had happened that thing would happen. (mutta tämä asia ei tapahtunut, joten tuokaan ei tule tapahtumaan)
If I had worked harder at school I would have a better job now.
If we had looked at the map we wouldn't be lost.
If you weren't afraid of spiders you would have picked it up and put it outside.

Lue lisää miten käyttää sekamuotoista konditionaalia.